Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Cao aanmelding

Cao aanmelding

Een cao is het totaal van de afspraken tussen werkgevers(-organisaties) enerzijds en werknemerorganisaties anderzijds, die voornamelijk of uitsluitend arbeidsvoorwaarden betreffen (Wet op de Cao, Stb 1927, 415). Een cao kan voor een individuele onderneming worden afgesloten, maar ook voor (een deel van) een bedrijfstak.

Zodra een cao is overeengekomen wordt deze door of namens (de andere) cao-partijen aangemeld bij de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW).

Deze website informeert u over over de volgende onderwerpen, die u in het linker menu kunt vinden:

  • Checklist: aanvullende informatie met betrekking tot het aanmelden van een cao.
  • Overzichten cao/avv: aangemelde cao's en avv-besluiten.
  • Praktische handreikingen: aanvullende informatie met betrekking tot het aanmelden van een cao.
  • Wettelijk kader:  Wet Cao, Wet op de loonvorming en Besluit aanmelding cao.


Het is mogelijk om de cao digitaal aan te melden. Gebruik hiervoor het onderdeel "Online loket" bovenin de pagina.