Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Handleiding voor cao-partijen voor de aanlevering van cao-teksten voor de Engelstalige `WagwEU-website`

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. Gelijktijdig is de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid ingetrokken. Met de WagwEU zijn de Europese detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn in één wet geïmplementeerd. De handhavingsrichtlijn hoort bij de detacheringsrichtlijn, waarin is geregeld op welke arbeidsvoorwaarden werknemers van Europese bedrijven recht hebben wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat gaan werken. De handhavingsrichtlijn bevat maatregelen om beter te controleren of werknemers de arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze recht op hebben.

1.1          Wat staat er in de WagwEU?

1.1.1       De WagwEU gaat over detachering
Werkgevers uit andere EU-landen die tijdelijk met personeel in Nederland een klus komen verrichten (detacheren) vallen onder de WagwEU. Er zijn drie categorieën van detachering:

1. Zuivere dienstverlening. Hiermee wordt bedoeld dat een dienstverrichter uit een andere lidstaat een klus komt uitvoeren in Nederland met eigen personeel dat afkomstig is uit een andere lidstaat en dat onder zijn leiding en toezicht en voor zijn rekening werkt . Denk bijvoorbeeld aan een Duits bedrijf dat in opdracht van een Nederlandse dienstontvanger een brug komt bouwen.
2. Detachering binnen multinationale concerns. Detachering kan ook plaatsvinden door een medewerker van een vestiging van een concern in een andere lidstaat te detacheren naar een vestiging van hetzelfde concern in Nederland.
3. Uitzendarbeid. Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten in Nederland terwijl het uitzendbureau in een andere lidstaat is gevestigd. Bij uitzendarbeid liggen leiding en toezicht niet meer bij de dienstverrichter (het uitzendbureau), maar bij de inlener (de dienstontvanger). Het uitzendbureau blijft verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht.

1.1.2          Harde kern van de arbeidsvoorwaarden
Werkgevers zijn verplicht bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden toe kennen aan het personeel dat tijdelijk in Nederland komt werken. De zogenoemde harde kern van de arbeidsvoorwaarden bestaat in ieder geval uit de Nederlandse arbeidswetten: de Wet minimumloon en vakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Algemene wet gelijke behandeling. Als een buitenlandse werkgever aan de slag gaat in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, dan geldt daarnaast de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. De gedetacheerde werknemers hebben recht op toekenning van de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen die gaan over:

a. maximale werktijden en minimale rusttijden;
b. het minimum aantal vakantiedagen, gedurende welke de verplichting van de werkgever om loon te betalen bestaat, en extra vergoedingen in verband met vakantie;
c. minimumloon,waarbij tot dit minimumloon in ieder geval behoren:

 1. het geldende periodeloon in de schaal;
 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode;
 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid, waaronder feestdagentoeslag en ploegentoeslag;
 4. tussentijdse loonsverhoging;
 5. kostenvergoeding: reiskosten en reistijdvergoeding, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie;
 6. periodieken;
 7. eindejaarsuitkeringen;
 8. extra vergoedingen in verband met vakantie, en waarbij niet tot dit minimumloon behoren: aanspraken op aanvullende bedrijfspensioenregelingen en op bovenwettelijke sociale zekerheidsaanspraken en vergoedingen boven het loon voor door de werknemer in verband met de detachering te maken onkosten voor reizen, huisvesting of voeding;

d. voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers;
e. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
f. beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van kinderen, jongeren en van zwangere of pas bevallen werkneemsters;
g. gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discriminatie.

Of er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, is na te kijken op http://cao.minszw.nl/.

Indien de arbeidswetten niet wordt nageleefd, kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Indien de harde kernbepalingen uit de cao niet worden nageleefd, kunnen sociale partners een vordering instellen.

1.1.3          Handhaving
De handhavingsrichtlijn bevat verschillende maatregelen om er voor te zorgen dat de harde kern van de arbeidsvoorwaarden beter kan worden gehandhaafd. Zo kunnen Inspectiediensten uit de lidstaten informatie met elkaar uitwisselen en kunnen opgelegde over de grens worden geïnd. Daarnaast zijn er een aantal administratieve verplichtingen voor bedrijven die tijdelijk in Nederland een klus komen doen. Het gaat om vier dingen:

1. Inlichtingenverplichting (alle info verstrekken aan de Inspectie SZW die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU).
2. De verplichting om bepaalde documenten zoals loonstrookjes en arbeidstijdenoverzichten aanwezig hebben op de werkplek (of direct digitaal beschikbaar te hebben).
3. Meldingsplicht. Buitenlandse dienstverrichters dienen vooraf een melding doen over waar en wanneer en met welke werknemers er in Nederland een klus wordt gedaan. De ontvanger van de dienst in Nederland dient te controleren of de melding is gedaan en of deze juist is.
4. De verplichting om een contactpersoon aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert.

Het niet nakomen van de eerste twee verplichtingen is met ingang van 18 juni 2016 beboetbaar. De meldingsplicht treedt in werking als er een digitaal systeem gereed is waarmee de melding kan worden gedaan. Er hoeven nu dus nog geen melding en te worden gedaan en gecontroleerd.
Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan dienen ook zelfstandigen te voldoen aan de inlichtingenverplichting en een beperktere verplichting om een aantal documenten op de werkplek te hebben. Ook zal er later een beperktere meldingsplicht voor zelfstandigen gaan gelden.

Op de bovenstaande regel bestaat een uitzondering. Een algemeen verbindend verklaarde kernbepaling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die door een ander recht dan het Nederlandse worden beheerst in het geval dat die arbeidsovereenkomst een gelijkwaardige of betere bescherming biedt met betrekking tot de in de bepaling opgesomde aangelegenheden als genoemd in de bovenstaande opsomming en de additionele gelding van het Nederlandse recht de gelijke concurrentiepositie van buitenlandse ondernemingen zou verstoren.

Meer algemene informatie over de relevante wet- en regelgeving in het kader van de Detacheringsrichtlijn en de WagwEU kunt u vinden op de algemene website van het Ministerie van SZW.

Voor niet-Nederlandstaligen is er Engelstalige informatie over de toepasselijke wet –en regelgeving beschikbaar op de internationale website (binnenkort beschikbaar) van het Ministerie van SZW. Hiernaast stelt het Ministerie van SZW een afzonderlijke website ter beschikking van sociale partners, met als doel informatie te verstrekken over de specifieke kernvoorwaarden per algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao.

Deze afzonderlijke website heeft dus als doel buitenlandse werknemers en werkgevers te informeren over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden in de hierboven omschreven situatie van grensoverschrijdende arbeid. Voor sociale partners is het mogelijk om Engelstalige cao-teksten aan te leveren ten behoeve van deze WagwEU-website, waarbij moet worden vermeld welke algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen zijn aan te merken als kernbepalingen in de zin van de WagwEU. Voor de benoeming van cao-bepalingen als kernbepaling bent u zelf verantwoordelijk.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het doel van de specifieke informatievoorziening in het kader van de WagwEU, kunnen de tekstbestanden alleen op de WagwEU-website geplaatst worden indien is voldaan aan de volgende voorwaarden.

1. Technische vereisten
De cao-teksten dienen te worden aangeleverd in PDF- of in Word- formaat. Daarnaast mag de naam van het bestand geen vreemde tekens bevatten, zoals @,#,$,% of ^.

2. De aanbiedingsbrief
In de begeleidende e-mail of aanbiedingsbrief waarbij u het digitale bestand aanbiedt, dient u in ieder geval de naam van de cao in het Nederlands en in het Engels te vermelden. Ook dient u de looptijd van het lopende AVV-besluit te vermelden. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om een hyperlink te plaatsen naar uw website(s). De e-mail  kunt u sturen naar  PostbusFunctioneelBeheerUAW@minszw.nl.

Schriftelijke verzoeken kunt u sturen naar de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het Ministerie van SZW (Postbus 90801, 2509 LV Den Haag).

3. Aan te leveren materiaal
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het doel van de informatievoorziening kunnen uitsluitend de volgende twee varianten van cao-teksten op de website worden geplaatst.

 • Een integrale Engelstalige cao-tekst, waarbij een aanduiding is opgenomen welke algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen zijn aan te merken als kernbepaling in de zin van de WagwEU. U kunt dit bijvoorbeeld doen door middel van het opnemen van een aparte cao-bepaling of bijlage waarin de kernbepalingen zijn genoemd. Ook is het mogelijk om door middel van markeringen, renvooi, of een aangepaste opmaak aan te duiden welke cao-bepalingen de kernbepalingen betreffen, of
 • Een bestand waarin uitsluitend de algemeen verbindend verklaarde kernbepalingen uit de cao zijn opgenomen. In dit geval dient u echter ook een vertaalde werkingssfeerbepaling in de tekst op te nemen.
   

NB: indien er geen sprake is van een Engelse vertaling, of indien er geen besluit tot algemeenverbindendverklaring van kracht is, wordt het bestand dus niet op de website geplaatst. Dat geldt ook voor de bestanden waarbij een integrale cao-tekst wordt aangeleverd zonder aanduiding van de kernbepalingen.

4. Contactgegevens
Als laatste vereiste geldt dat u uw eigen contactgegevens in het tekstbestand dient te vermelden. Als verantwoordelijke cao-partij is het immers aan u om uitleg te geven over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden aan de buitenlandse arbeidskrachten. U kunt volstaan met het opnemen van uw NAW-gegevens en telefoonnummer, maar het plaatsten van een hyperlink naar uw website(s) behoort ook tot de mogelijkheden. In dat geval verzoeken we u in de e-mail of aanbiedingsbrief aan te geven naar welke website(s) deze hyperlink moet verwijzen.