Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Alg. verbindendverklaring (AVV) – Inzage jaarstukken fondsen

Inzage jaarstukken avv`de fondsen

Algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen zijn verplicht hun (financieel) jaarverslag en accountantsverklaring uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar waarop het verslag betrekking heeft in 3-voud aan de Directie UAW toe te zenden. Deze verplichting vloeit voort uit het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring cao-bepalingen.

Indien de jaarstukken van een fonds in het licht van het bepaalde in het Toetsingskader AVV vragen mochten oproepen, worden deze binnen uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de jaarstukken aan de bij het desbetreffende fonds betrokken cao-partijen worden voorgelegd.

Voor bij een cao-fonds betrokken werkgevers en werknemers liggen het jaarverslag en de accountantsverklaring ter inzage bij dat fonds. Ook bestaat voor deze werkgevers en werknemers de mogelijkheid dat het fonds de jaarstukken tegen betaling van de daaraan verbonden kosten toezendt.

Daarnaast liggen het jaarverslag en de accountantsverklaring van algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen met ingang van jaargang 2002 ter inzage bij de Directie UAW.
Om de daarmee beoogde transparantie over de financiën en de bereikte resultaten van de betreffende cao-fondsen te vergroten zijn de jaarverslagen die betrekking hebben op het boekjaar 2008 (en volgende) met ingang van 1 december 2009 ook digitaal beschikbaar. De publicatie betreft de jaarverslagen zelf, en dus niet de op de jaarverslagen betrekking hebbende accountantsverklaringen en de in voorkomend geval bij het jaarverslag te voegen verantwoordingen van subsidieontvangende instellingen. Zie overzichten voor de jaarverslagen die digitaal beschikbaar zijn.

Indien u bepaalde jaarstukken wilt inzien dient u hiervoor een afspraak met ons te maken. Dit kunt u zowel telefonisch als schriftelijk doen. Telefonisch zijn wij voor dit onderwerp bereikbaar onder nummer: 070-3335298. Schriftelijk kunt u ons bereiken op het volgende adres: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. UAW/CAV, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag. Wij verzoeken u daarbij aan te geven welke stukken u wilt inzien. Dit kan in principe van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Het bezoekadres is Parnassusplein 5 te Den Haag.