Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Praktische handreiking Automatische incasso bepalingen in cao-fondsen

Onderstaand wordt ingegaan op de vraag of in cao-fondsen opgenomen bijdragebepalingen die betrekking hebben op (de mogelijkheid van) automatische incasso van de bijdrage zich voor avv lenen.

 

 

Verplichting tot automatische incasso: geen avv mogelijk

 

Een cao-bepaling die een verplichting tot automatische incasso behelst komt niet voor avv in aanmerking. Dit omdat de vereiste volmachtverklaring/wilsovereenstemming (als bedoeld in artikel 3:60 eerste lid BW) ontbreekt wanneer een werkgever door een avv-de cao-bepaling tot automatische incasso zou worden verplicht.

 

 

Keuze voor automatische incasso met financiële consequenties: geen avv mogelijk

 

In cao-bepalingen kunnen aan het al dan niet kiezen voor een automatische incasso financiële consequenties worden verbonden zoals bijvoorbeeld een korting of opslag op de premie of het in mindering of in rekening brengen van administratiekosten.

Dergelijke geclausuleerde incassobepalingen lenen zich niet voor avv omdat deze onvoldoende band met de factor arbeid hebben en evenmin passen bij het instrument van derdenbinding. Indirect wordt met dergelijke bepalingen immers dwang op de betalingswijze van werkgevers uitgeoefend. Via avv heeft een fonds een rechtsgeldige titel om bij derden te heffen en hebben derden het recht gebruik te maken van de faciliteiten van het fonds. Het is evenwel niet aan cao-partijen (om via avv) direct of indirect dwang uit te oefenen op de wijze van betaling van de uitsluitend door avv gebondenen. Daarenboven wordt indirect dwang op de volmachtverlening van de werkgevers uitgeoefend.

 

 

Keuze voor automatische incasso zonder financiële consequenties: avv mogelijk

 

Een cao-bepaling die uitsluitend een keuze voor een automatische incasso behelst, komt voor avv in aanmerking.

 

 

laatstelijk gewijzigd 12-07-2016