Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brochure cao en avv

naar bovenInleiding

Deze brochure is bestemd voor indieners van een cao, voor cao-partijen en andere belangstellenden betrokken bij een cao-aanmelding en/of een avv- verzoek. Deze brochure geeft informatie over zowel procedurele als inhoudelijke aspecten bij het aanmelden van een cao en/of een verzoek om avv. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar het wettelijk kader. Deze en andere relevante informatie kunt u vinden op deze website www.cao.szw.nl Voor vragen en andere opmerkingen is het uiteraard mogelijk om contact op te nemen met de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) van het Ministerie van SZW.

naar bovenRegelgeving collectieve arbeidsvoorwaarden

Bij de aanmelding van een cao dan wel een verzoek om avv is onder meer onderstaande wet- en regelgeving van belang. Nadere vereisten zijn uitgewerkt in beleidsregels. Indien cao-partijen zich niet houden aan de wet- en regelgeving inzake collectieve arbeidsvoorwaarden zal de behandeling van cao-aanmeldingen en avv-verzoeken in de regel langer duren.

naar bovenWet- en regelgeving

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO). Deze wet regelt onder meer wat verstaan moet worden onder een cao en wie bevoegd is tot het afsluiten van een cao. Verenigingen van werkgevers en van werknemers moeten krachtens hun statuten expliciet bevoegd zijn tot het afsluiten van een cao.

NB: Statuten waarbij de bevoegdheid tot het afsluiten van cao’s slechts impliciet is geregeld voldoen hier dus niet aan. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als in de statuten uitsluitend is opgenomen dat het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden door middel van het aangaan van overeenkomsten.

Een ander aandachtspunt hierbij is dat de in de statuten van zowel werknemers- als werkgeversorganisaties opgenomen definities van leden gelijk dienen te zijn als de werknemers- respectievelijk werkgeversdefinitie in de cao. Indien bijvoorbeeld in de cao is geregeld dat rechtspersonen werkgever kunnen zijn, terwijl op grond van de statuten van de werkgeversvereniging het lidmaatschap alleen open staat voor natuurlijke personen, kunnen rechtspersonen niet gebonden worden door de cao.

Wet op de loonvorming (WLV). In artikel 4 is opgenomen dat cao-partijen schriftelijk aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meedelen wanneer zij een cao gesloten, gewijzigd, of opgezegd hebben. Vanuit zijn verantwoordelijkheid wil de Minister op de hoogte zijn van de loon- en arbeidsvoorwaardenontwikkeling in Nederland. De aanmelding, wijziging of opzegging van de cao wordt elektronisch dan wel schriftelijk bevestigd door de kennisgeving van ontvangst (kvo). Na verzending van de kvo treedt de cao in werking (artikel 4 lid 3 WLV).

Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV). Deze wet regelt dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid cao-bepalingen op verzoek algemeen verbindend kan verklaren, mits de bepalingen gelden voor een naar zijn oordeel belangrijke meerderheid van de in een bedrijfstak werkzame personen. Daarmee worden deze bepalingen voor de hele bedrijfstak bindend.

Het Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindendverklaring (Besluit). In het Besluit zijn de procedurele vormvereisten opgenomen waaraan cao-partijen moeten voldoen bij de aanmelding van een cao en een verzoek om avv.

naar bovenBeleidsregels

Toetsingskader algemeen verbindendverklaring van CAO-bepalingen (Toetsingskader). Het Toetsingskader bevat de criteria waaraan avv-verzoeken inhoudelijk worden beoordeeld. Het uitgangspunt van het Toetsingskader is dat partijen verantwoordelijk zijn voor de inhoud en vormgeving van de cao en voor het verzoek om avv. Cao-partijen kunnen voorkomen dat inhoudelijke problemen bij het avv-verzoek er toe leiden dat niet tot besluitvorming kan worden overgegaan.

Het Ministerie van SZW verplicht zich de avv-verzoeken in beginsel af te handelen binnen een netto behandelingsduur van 8 weken. Deze termijn geldt niet indien sprake is van bedenkingen, dispensatieverzoeken of van een complexe beoordeling.

Met de publicatie van het Toetsingskader is beoogd zowel aan onderhandelingspartijen bij cao’s als aan derden bekendheid te geven aan de procedures en de criteria waaraan de verzoeken om avv alsmede de bedenkingen of dispensatieverzoeken van derden tegen het avv-verzoek worden beoordeeld. Eveneens is beoogd de juridische kwaliteit van voor avv voorgelegde cao-bepalingen te vergroten, de verantwoordelijkheden tussen avv-verzoekende partijen en de Minister duidelijk te scheiden en de afhandeling van avv-verzoeken te versnellen. 

naar bovenDe cao-aanmelding

Zodra een cao is overeengekomen wordt deze door of namens (de andere) cao-partijen aangemeld bij de directie UAW van het Ministerie van SZW. Bij bedrijfstak-cao’s kan verzocht worden om avv van bepalingen van deze cao. Bij de aanmelding van de cao en het avv-verzoek moet aan de (vorm)vereisten worden voldaan, zoals die in het Besluit zijn opgenomen. Cao-partijen worden door het Ministerie van SZW in voorkomend geval zo spoedig mogelijk geïnformeerd over geconstateerde tekortkomingen. Ten behoeve van de controle op deze vereisten zijn praktische checklisten ontwikkeld. Deze zijn ook te vinden op deze website (www.cao.szw.nl). Ten behoeve van de aanmelding van de cao zijn de volgende documenten beschikbaar:

 1. checklist WLV
 2. voorbeeldbrief aanmelding cao

Als de aanmelding van de cao voldoet aan deze vereisten, verstuurt het Ministerie van SZW binnen twee weken een kennisgeving van ontvangst (kvo). Indien de aanmelding van de cao niet aan de noodzakelijke vereisten voldoet, dan kan geen kvo worden verzonden. Het gevolg van het niet verzenden van een kvo is dat de cao niet in werking treedt.

naar bovenDigitale cao-aanmelding

Vanaf 1 september 2004 is het mogelijk cao’s online en interactief aan te melden en tevens het eigen cao-dossier online in te zien. De kvo wordt dan ook elektronisch verstuurd. Uw inlognaam en het wachtwoord dat u nodig heeft voor online aanmelding, kunt u online aanvragen. Het is alleen mogelijk om toegang te krijgen tot het systeem indien u een cao wilt aanmelden of partij bent bij een cao. Inlognaam en wachtwoord worden uitsluitend verstrekt aan cao-partijen en cao-secretariaten. Vanaf 1-1-2012 is het ook mogelijk om avv-verzoeken digitaal in te dienen. Meer informatie hierover vindt u op deze website onder cao-online. Het digitale loket vindt u op https://aanmelding.cao.szw.nl

Cao-teksten van reguliere arbeidsvoorwaarden-cao’s, cao’s inzake VUT-regelingen, sociale fondsen en overige fondsencao’s waarvan vanaf 1 januari 2006 een kvo is verzonden kunt u vinden bij het onderdeel Overzicht cao/avv. Sociale plannen worden niet op de website geplaatst.

naar bovenHet AVV-verzoek

In het Besluit zijn ook de noodzakelijke vormvereisten opgenomen waaraan voldaan moet worden bij een verzoek om avv. Als aan deze vereisten wordt voldaan, dan wordt het verzoek om avv in behandeling genomen, echter niet voordat de kvo is verzonden. Ter controle van de (vorm)vereisten waaraan het avv-verzoek moet voldoen zijn de volgende checklists beschikbaar:

- checklist avv
- checklist fondsen
- checklist vormvereisten representativiteitsgegevens
- formulier representativiteitsgegevens

Indien het avv-verzoek niet aan de vormvereisten voldoet, wordt het verzoek stopgezet totdat het probleem is opgelost. Op het overzicht van stand van zaken avv-procedures is dit aangeduid met de term ‘POPT’ (procedure onderbreking procedurele toets). Deze toets op vormvereisten neemt circa twee weken in beslag voor reguliere arbeidsvoorwaardencao’s en voor de overige cao’s drie weken.

Indien het verzoek wordt stopgezet vanwege het niet voldoen aan de inhoudelijke vereisten, is sprake van een ‘POIT’ (procedure onderbreking inhoudelijke toets). De procedure wordt weer voortgezet op het moment dat het probleem is opgelost.

Een schematische weergave van de avv-procedure vindt u verderop in deze brochure. Eerst zal ingegaan worden op enkele inhoudelijke vereisten van het avv-verzoek.

naar bovenHet meerderheidsvereiste

De cao-bepalingen waarop het verzoek tot avv betrekking heeft moeten reeds gelden voor een naar het oordeel van de minister belangrijke meer­derheid van de in de bedrijfstakwerkzame personen (art. 2, eerste lid, Wet AVV). De representativiteit wordt als volgt berekend:

Het aantal personen werkzaam bij werkgevers gebonden door de cao, die naar de aard van hun functie resp. werkzaamheden – met inachtneming van artikel 14 van de Wet CAO- binnen de werkingssfeer van de cao val­len, uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal personen die binnen de werkingssfeer van de cao zouden vallen.

Voorbeeld: 1000 werkgevers zijn lid van de werkgeversorganisaties bij de CAO met samen 10.000 werknemers. De werkingssfeer van de bedrijfstak als geheel beslaat 2000 werkgevers en er werken in totaal 15.000 werknemers. De representativiteit: 10.000 :15.000 * 100% = 66,6%.

Om te bepalen of wordt voldaan aan het vereiste van een belangrijke meer­derheid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

– een meerderheid van 60 procent van de personen of meer wordt in ieder geval als ’belangrijk’ gekwalificeerd;

– een meerderheid tussen 55 procent en 60 procent wordt nog als een belangrijke meerderheid gekwalificeerd tenzij het draagvlak voor de cao binnen het werkingssfeergebied gering is of er een zeer scheve verdeling van de meerderheid binnen het werkingssfeergebied bestaat;

– bij een meerderheid beneden 55 procent vindt avv niet plaats, tenzij er naar het oordeel van de Minister sprake is van bijzondere omstandigheden.


Bij een avv-verzoek dienen de representativiteitsgegevens en de hiervoor gehanteerde onderzoeksmethodiek te worden opgegeven. In de checklist (vorm)vereisten representativiteitsgegevens is weergegeven welke onderdelen ten minste in deze toelichting opgenomen dienen te worden. Het gaat hier om een weergave van de bronnen, onderzoeksmethode, wijze van meting, peildatum of periode en afbakening van het domein waarover gegevens zijn verzameld.


Deze opgave kan vanaf 1 oktober 2010 ook worden ingediend aan de hand van het formulier representativi­teitsgegevens. Gebruikmaking van dit formulier is vanaf 1 oktober 2010 vereist ingeval van een representativiteitspercentage onder de 60% en ingeval beargumenteerde bedenkingen tegen de representativiteit daartoe aanleiding geven. In dit formulier vindt u tevens een praktische handreiking die gebruikt kan worden bij het opstellen van een representativiteitsopgave. Gebruik van dit formulier kan de avv-procedure bespoedigen, doordat aanvullende vragen bij de representativiteitsopgave veelal niet meer nodig zijn.


Voor meer specifieke gevallen bestaat nog de mogelijkheid dat een assurancerapport van een accountant wordt verlangd waarin wordt verklaard dat de opgegeven aantallen juist zijn en dat bij de totstandkoming ervan rekening is gehouden met alle relevante aspecten genoemd in het formulier representativiteitsgegevens.


De bij het avv-verzoek opgegeven aantallen dienen van recente datum te zijn. Dit betekent dat de representativiteitsgegevens in beginsel niet ouder mogen zijn dan één jaar, te rekenen vanaf de in­gangs­datum van de cao.

naar bovenTer visie legging

Als de noodzakelijke bescheiden voor het avv-verzoek compleet zijn en aan de procedurele vereisten is voldaan, wordt ingevolge artikel 4 van de Wet AVV het verzoek met de voor avv voorgedragen cao-bepalingen in behandeling genomen en ter visie gelegd, zodat derden kennis kunnen nemen van het verzoek en de mogelijkheid hebben om bedenkingen tegen het avv-verzoek of een verzoek om dispensatie van het avv-besluit in te dienen. Ter visieleggingen worden bekendgemaakt iopde website Officiële bekendmakingen van de Staatcourant en worden tevens vermeld op deze website onder actuele tervisieleggingen.

naar bovenToetsing cao-bepalingen

Vervolgens worden de cao-bepalingen waarvoor avv wordt gevraagd getoetst op eventuele strijdigheid met de Wet AVV, kennelijke strijdigheid met het recht en het avv-beleid. De voorwaarden hiervan zijn opgenomen in het Toetsingskader.

De behandeling van het avv-verzoek wint aan snelheid als de indiener rekening houdt met de criteria waaraan het verzoek wordt beoordeeld, zodat een besluit binnen 8 weken genomen kan worden.

Onderscheid moet gemaakt worden naar bepalingen die niet voor avv in aanmerking komen, maar waardoor de besluitvorming niet belemmerd wordt en bepalingen die niet voor avv in aanmerking komen en waardoor de besluitvorming van het gehele avv-verzoek wél belemmerd wordt. Indien dit laatste zich voordoet wordt de indiener van het avv-verzoek zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de geconstateerde tekortkomingen, met het verzoek om de geconstateerde gebreken binnen (in beginsel) drie weken te herstellen. 

Voorbeelden van bepalingen waardoor niet tot besluitvorming kan worden overgegaan zijn:

1) Problemen in de definitie- en werkingssfeerbepalingen. Hierbij moet gedacht worden aan werkingssfeerbepalingen waarbij wordt verwezen naar niet meer van kracht zijnde, of niet ‘gefixeerde’ wetgeving, bepalingen waarbij sprake is van een interne werkingssfeer, of van vrijwillige aansluiting bij de cao (zie § 4.5 en 6.2.1 Toetsingskader)

2) Bepalingen betreffende fondsvorming. Bijvoorbeeld als de beschrijving van de bestedingsdoelen niet helder en limitatief is (zie verderop).


naar bovenDe Wet AVV

In bepalingen van een cao worden voornamelijk of uitsluitend arbeidsvoorwaarden geregeld (Wet CAO artikel 1). Bepalingen die voor avv in aanmerking komen zijn cao bepalingen die primair verband houden met arbeid en die rechten en plichten regelen van werkgever en werknemer onderling (horizontale bepalingen) en van werkgever en werknemer ten opzichte van cao-partijen (diagonale bepalingen).

In ieder geval komen niet voor avv in aanmerking:

 • bepalingen die de relaties tussen cao-partijen onderling regelen. Dergelijke bepalingen hebben alleen betekenis voor cao-partijen (4.3 Toetsingskader).
 • Intentieverklaringen, protocollen of aanbevelingen en eventuele toelichtingen op de cao, waaronder tevens verstaan wordt voetnoten bij cao-bepalingen (4.3.1 TK).
 • cao-bepalingen die de beslissing van de rechter omtrent twistgedingen uitsluit. Een cao-bepaling inzake een geschillenprocedure komt niet voor avv in aanmerking indien niet aan de voorwaarden zoals genoemd in het Toetsingskader wordt voldaan. Zo moeten bijvoorbeeld beide partijen in het geding om een bindend advies verzoeken; een bindend advies dient niet verplicht te zijn opgelegd (4.3.3a TK).
 • cao-bepalingen die ongelijke behandeling van georganiseerden en ongeorganiseerden te weeg brengen (4.3.3c TK).
 • cao-bepalingen over pensioenen. Dit zijn lange-termijnvoorzieningen terwijl een avv-besluit voor maximaal twee jaar (voor fondsen: maximaal vijf jaar) kan gelden (4.3.4 TK).Ook komen bepalingen die uitdrukkelijk tot een bepaald tijdstip van kracht zijn, indien dat tijdstip gelegen is voor de inwerkingtreding van het avv-besluit, niet voor avv in aanmerking (4.4 TK). Een besluit tot avv heeft namelijk geen terugwerkende kracht. Evenmin komen cao-bepalingen voor avv in aanmerking waarbij een eenmalig recht wordt toegekend dan wel een eenmalige verplichting wordt opgelegd te verkrijgen/voldoen op een tijdstip dat ligt voor (of na) de werkingsduur van het avv-besluit (4.4TK).
 • Cao-bepalingen die ertoe strekken dat een door de cao toegestane de­centrale afspraak waarmee van een of meer cao-bepalingen wordt afge­we­ken, binnen de werkingssfeer ervan bindend zal zijn voor de werkgever(s) en al zijn (hun) werknemers, tenzij de cao-bepaling slechts afwijking toe­laat in de vorm van in de cao zelf aangegeven alternatieven (4.7 TK). Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de praktische handreiking decentralisatiebepalingen

Voorbeelden van het ‘redden’ van bepalingen door renvooi

Cao-afspraken die in strijd zijn met de avv-beleidsregels kunnen leiden tot een inhoudelijke onderbreking. Dat hoeft echter niet per se. Omdat ambtelijke correcties in de regel niet plaats vinden, kunt u zelf vooraf bepalen welke bepalingen of delen van bepalingen uit het verzoek gehouden moeten worden, door het toepassen van renvooi. Onderstaande premiebepaling in een fonds-cao, welke in het jaar 2010 voor de periode 2010/2015 is afgesloten en voor avv is voorgelegd, geeft hiervan een voorbeeld:

niet avv-baar: wel avv-baar:
“De in lid 1 genoemde bijdrage bedraagt in 2009 0,6% en vanaf 2010 0,7%.” 

Als de tekst in het voorbeeld dat betrekking heeft op de periode die reeds verstreken is, niet is gerenvooieerd, vormt dat een beletsel voor avv en zal niet tot besluitvorming van het avv-verzoek worden overgegaan omdat premieheffing dan niet meer mogelijk is. Indien de passage “in 2009 0,6% en” is gerenvooieerd, is avv van de rest van de bepaling mogelijk.

De wijze waarop u renvooi in de cao-tekst kunt doorvoeren is te vinden in de handleiding van de opmaak van digitale cao-tekst in het kader van een avv-verzoek

naar bovenStrijdigheid met het recht

Partijen zijn verantwoordelijk voor toetsing van hun cao-bepalingen aan wet- en regelgeving. cao-bepalingen die kennelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving, algemene rechtsbeginselen en grondrechten komen niet voor AVV in aanmerking. In ieder geval komen niet voor AVV in aanmerking:

 • cao-bepalingen die afwijken van dwingend rechtelijke voorschriften waarvan geen afwijking bij cao is toegestaan (5.1 TK).
 • cao-bepalingen die onvoldoende rechtswaarborgen voor betrokkenen geven. Bij disciplinaire maatregelen die kunnen leiden tot vermindering van het loon moeten bijvoorbeeld procedures en criteria de rechten van betrokkenen waarborgen (5.2 TK).
 • cao-bepalingen die inbreuk maken op grondrechten, zoals inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer, inbreuk op de vrijheid van arbeidskeuze, inbreuk op het recht van organisatie en collectieve actie of inbreuk op het beginsel van gelijke behandeling (5.3 TK)

Voorbeeld inbreuk op grondrechten
Cao-bepalingen die inbreuk maken op de vrijheid van arbeidskeuze. Hierbij kan gedacht worden aan absolute verboden op nevenarbeid. Uitleg over toepassing van deze beleidsregel kunt u vinden in de praktische handreiking nevenarbeid. Daarnaast zijn op deze website praktische handreikingen beschikbaar over, onder andere, de onderwerpen medische keuringen en automatische incasso bepalingen in fondsen.

naar bovenStrijdigheid met het AVV-beleid

Naast strijdigheid met het recht en strijd met het algemeen belang kan sprake zijn van een te grote benadeling van de rechtmatige belangen van derden in de betrokken bedrijfstak of daarbuiten. De rechtmatige belangen van derden kunnen optreden bij cao-bepalingen die bijvoorbeeld betrekking hebben op de werkingssfeer, de bedrijfsuitoefening en op fondsen. Partijen dienen met deze belangen rekening te houden.

naar bovenWerkingssfeer

Werkingssfeer-bepalingen die geen duidelijke afbakening van de werkingssfeerdomeinen bevatten (in de werkingssfeer wordt verwezen naar wetgeving, vestigings- of instellingsbesluiten welke niet gedateerd zijn) komen niet voor avv in aanmerking (6.2.1 TK).

Werkingssfeerbepalingen die een overlap met één of meerdere doorgaans avv’de cao’s teweeg brengen worden niet algemeen verbindend verklaard. Het verzoek om avv van een cao die overlapping teweeg brengt, zal in beginsel niet worden gehonoreerd. Avv van bepalingen die de werkingssfeer van een andere reeds algemeen verbindend verklaarde cao overlappen, is niet mogelijk omdat op een arbeidsverhouding niet gelijktijdig twee avv-besluiten van dezelfde aard van toepassing kunnen zijn. Bij het verstrijken van de werkingsduur van het avv-besluit van de cao waarmee overlap is ontstaan, zal ook deze cao niet meer voor avv in aanmerking komen tot het afbakeningsprobleem is opgelost.

Overlappende werkingssferen blokkeren de voortgang van de behandeling van het avv-verzoek. Uitgangspunt is dat door cao-partijen de afbakening structureel in de betreffende cao’s zelf moet worden geregeld. Bij wijze van voorlopige (eenmalige) oplossing kan de behandeling van het avv-verzoek worden voortgezet wanneer partijen aangeven dat hun avv-verzoek niet betreft het overlappende deel van de werkingssfeer (en een omschrijving geven van dit overlappende deel), en bedenkinghebbende partijen er blijk van hebben gegeven dat met de aangegeven beperking de overlap is weggenomen.

Indien mocht blijken dat een oplossing voor het werkingssfeerconflict in onderling overleg op korte termijn niet haalbaar is, kan in gevallen waarbij dat technisch mogelijk is bij wijze van ‘ultimum remedium’ het betwiste gebied ambtshalve in het besluit tot avv worden uit­gesloten.

naar bovenDe bedrijfsuitoefening

Indien de rechtmatige belangen van derden niet in acht zijn genomen ten aan zien van bedrijfsuitoefening is avv niet mogelijk. Bepalingen die de toegang tot de relevante markt voor bonafide ondernemingen afsluiten of tot een onevenredig niveau beperken, zonder dat daarbij tenminste in een met waarborgen omklede dispensatiemogelijkheid voor werkgevers is voorzien, worden niet algemeen verbindend verklaard. Dit geldt ook voor cao-bepalingen die inbreuk maken op het territorium van de werkgever. Met territorium wordt zowel gedoeld op het grondgebied als op de communicatie en de overlegstructuur binnen de onderneming (6.2.2 TK). Zie ook de praktische handreiking vakbondsbepalingen.

naar bovenFondsen

Fondsen kunnen in de vorm van een afzonderlijke cao vorm worden gegeven, maar ook onderdeel uitmaken van een reguliere cao. Bepalingen inzake fondsvorming moeten aan de"vormvereisten fondsen" voldoen. Deze vereisten zijn neergelegd in het Toetsingskader en op praktische wijze verwerkt in een aparte checklist fondsen.

naar bovenVormvereisten fondsen

De bestedingsdoelen moeten passen binnen het kader van bepalingen die voor avv in aanmerking komen waaronder de bestuurs- en beheerskosten van het fonds. Uitgezonderd zijn de kosten met betrekking tot het eigenlijke cao-overleg.

Het doel van het fonds dient nauwkeurig te worden omschreven alsmede een limitatieve omschrijving te bevatten van de bestedingsdoelen respectievelijk van de activiteiten waarvan de kosten uit de middelen van het fonds mogen worden gefinancierd. Algemeen geformuleerde activiteiten moeten worden gespecificeerd.

Als één van de genoemde activiteiten van een fonds niet tenminste in essentie helder en duidelijk omschrijft wat deze activiteit omvat of als deze activiteit op andere gronden volgens het Toetsingskader niet voor avv in aanmerking kan komen, dan vervalt een deel van de grond van de premieheffing en daarmee de mogelijkheid om het gehele fonds algemeen verbindend te verklaren! Ongeorganiseerden kunnen namelijk niet verplicht worden premie te betalen voor activiteiten, waarvan ze geen gebruik maken.

Subsidieverzoekende instellen moeten een begroting bij het fonds indienen, die moet zijn gespecificeerd overeenkomstig de bestedingsdoelen respectievelijk activiteiten van het fonds. De subsidieontvangende instellingen moeten jaarlijks een door een accountant gecontroleerde verklaring overleggen over de besteding van de subsidiegelden, die moet zijn gespecificeerd volgens de bestedingsdoelen respectievelijk activiteiten. Deze verklaring moet geïntegreerd onderdeel uitmaken van het financiële jaarverslag van het fonds.

Jaarlijks wordt door het bestuur een financieel jaarverslag opgesteld, waarin het bestuur rekenschap aflegt van het gevoerde beleid. Het verslag moet overeenkomstig de bestedingsdoelen respectievelijk activiteiten zijn gespecificeerd en gecontroleerd door een accountant. Uit deze stukken moet blijken dat de uitgaven conform de bestedingsdoelen zijn gedaan.

Het financiële jaarverslag en de accountantsverklaring moeten binnen uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar (dat gelijk is aan het kalenderjaar) waarop het verslag betrekking heeft in 3-voud worden toegezonden aan het Ministerie van SZW. Dit verslag en de accountantsverklaring liggen voor een ieder ter inzage bij het Ministerie van SZW. Onder overzichten cao/avv vindt u de beschikbare jaarverslagen vanaf jaargang 2001. De vanaf jaargang 2008 ingediende verslagen kunt u hier tevens online raadplegen.

Vanaf 1 januari 2011 geldt dat, met het oog een correcte premieheffing tijdens eventuele avv-loze periodes, de incasso-administratie gescheiden dient te zijn in de direct aan het cao-fonds gebonden (georganiseerde) werkgevers en niet of anders georganiseerde werkgevers. Van deze scheiding in de administratie dient eenmalig mededeling gedaan te worden bij gelegenheid van de toezending van het jaarverslag van het avv’de fonds.

 

naar bovenJaarverslagen avv`de stichtingen

Alle ingediende jaarstukken worden getoetst aan de in het Toetsingskader opgenomen vormvereisten. Ook worden de jaarstukken in globale zin gecontroleerd om te verkennen of de inhoud hiervan in het licht van het bepaalde in de Wet AVV en/of het Toetsingskader AVV evidente vragen oproept. Het in strijd handelen met de vereisten kan tot repercussies leiden bij een volgend avv-verzoek, maar bijvoorbeeld ook tot de intrekking van een lopend avv-besluit.

Casuïstiek en vragen over de vormvereisten fondsen zijn te vinden in de praktische handreiking fondsen.

naar bovenBedenkingen

Gedurende de drie weken dat het avv-verzoek met de bijbehorende bescheiden ter visie ligt, kunnen er bedenkingen door derden worden ingebracht. Indien nodig worden de beargumenteerde bedenkingen voor een reactie voorgelegd aan avv-verzoekende partijen. Als beargumenteerde bedenkingen worden ingediend, zal in veel gevallen niet binnen 8 weken een avv-besluit kunnen worden genomen. Pas nadat het commentaar van partijen op de ingebrachte bedenkingen is ontvangen kan de behandeling van de bedenkingen tegen het avv-verzoek worden voortgezet. Avv-verzoekende partijen kunnen door dit commentaar vlot in te dienen dus wel invloed uitoefenen op de snelheid van de procedure bij bedenkingen.

Bepaalde categorieën bedenkingen worden aangemerkt als normalerwijs evident kansloos. Deze bedenkingen worden normaliter niet gehonoreerd. Een opsomming van dit type bedenkingen vindt u in paragraaf 3.2 Toetsingskader AVV. Enkele voorbeelden:
-  bedenkingen in verband met onvoldoende betrokkenheid bij cao-overleg;

-  bedenkingen betrekking hebbend op de kosten voortvloeiend uit de verbindend ver­klaarde cao-bepalingen;

-  bedenkingen die een herhaling zijn van eerder ingebrachte bedenkingen waarover al besloten is;

Het commentaar van cao-partijen en het voorgenomen besluit van de Minister kan aan de Stichting van de Arbeid (StvdA) worden voorgelegd met een verzoek om een reactie, tenzij sprake is van evident kansloze bedenkingen. De StvdA wordt ook geïnformeerd over aanhoudende werkingssfeergeschillen, zodat zij kan bezien of haar tussenkomst wenselijk is.

De beslissing op de ingebrachte bedenkingen wordt - in de vorm van overwegingen - gemotiveerd in het avv-besluit.


naar bovenDispensatie

 

Indien sprake is van directe gebondenheid aan een eigen rechtsgeldige ondernemings- of subsector-cao kan dispensatie van het besluit tot avv worden verleend.

Gebondenheid aan een besluit tot avv is de hoofdregel. Dispensatie van avv is de uitzondering, die bedoeld is voor gevallen waarin toepassing van de bedrijfstak-cao redelijkerwijs niet gevergd kan worden.

Cao-partijen regelen uitzondering van bedrijven of subsectoren van de werkingssfeer van de cao zoveel mo­gelijk zelf, via de daarvoor beschikbare mogelijkheden door middel van:

- uitzondering van bedrijven of subsectoren bij het avv-verzoek;

- uitzondering middels definiëring van de werkingssfeer van de cao;

- dispensatiebepalingen in de cao.


Voor zover werkgevers niet al door maatregelen van de cao-partijen zelf van de werking van de cao zijn uitgesloten, kan de minister toepassing ge­ven aan zijn bevoegdheid uit hoofde van art. 2 Wet AVV tot het verlenen van dispensatie van algemeenverbindendverklaring. De procedure hiervoor is weergegeven in §7 van het Toetsingskader.


Gedurende de drie weken dat het avv-verzoek met de bijbehorende bescheiden ter visie ligt, kunnen er dispensatieverzoeken door derden worden ingebracht. Deze verzoeken moeten worden gedaan aan de hand van het formulier dispensatie van avv. Hierbij moet in ieder geval worden voldaan aan de volgende twee vereisten:


1) Dispensatie van avv wordt alleen verleend indien vanwege zwaarwegende argumenten toepassing van de bedrijfstak-cao door middel van avv redelijkerwijze niet kan worden gevergd. Van zwaarwegende argumenten is met name sprake als de specifieke bedrijfskenmerken op essentiële pun­ten verschillen van de ondernemingen die tot de werkingssfeer van de avv-cao gerekend kunnen worden.

2) Om voor dispensatie in aanmerking te komen moet sprake zijn van onafhankelijkheid (ten opzichte van elkaar) van de partijen die de eigen rechtsgeldige cao zijn overeengekomen en om dispensatie verzoeken.

In tegenstelling tot besluiten tot algemeen verbindend verklaring staat tegen een beslissing omtrent het toe- dan wel afwijzen van het verzoek om dispensatie bezwaar en (hoger) beroep open.

naar bovenAdministratieve afwikkeling avv-procedure

Het Ministerie van SZW verplicht zich de avv-verzoeken in beginsel af te handelen binnen een behandelingsduur van 8 weken. Deze termijn geldt niet indien sprake is van bedenkingen, dispensatieverzoeken of van een complexe beoordeling. Ook de perioden waarin sprake is van een POIT of POPT (zie hierboven onder ‘het avv-verzoek’) tellen niet meer voor deze termijn.

Binnen deze 8 weken moeten er een aantal stappen genomen worden voordat het avv-besluit genomen kan worden. Ten eerste moet de aangeleverde tekst (digitaal) worden omgezet naar een avv-besluit dat volgens de daarvoor geldende richtlijnen van de SDU gepubliceerd wordt op website Officiële bekendmakingen van de Staatscourant. Deze besluiten moeten worden voorzien van relevante kop- en staart teksten, zoals dicta en overwegingen.

Ook moet gezorgd worden voor een correcte bekendmaking van de tervisielegging en de bekendmaking van het besluit. Hierbij moet onder meer rekening gehouden worden, met de Termijnenwet, de Bekendmakingswet en de Algemene wet bestuursrecht.

In geval van bedenkingen of dispensatieverzoeken moet het conceptbesluit worden aangepast. Bepalingen die zich niet voor avv lenen moeten uit de tekst van het besluit worden geschrapt. Om ervoor te zorgen dat de toetsing van de avv-verzoeken op zorgvuldige en uniforme wijze gebeurt, vindt kwaliteitscontrole van het conceptbesluit plaats.

Belanghebbenden worden van elke stap in de avv-procedure schriftelijk en/of digitaal geïnformeerd. Het betreft hier in ieder geval correspondentie inzake eventuele onvolkomenheden in het avv-verzoek, de tervisielegging en eventuele bedenkingen en dispensatieverzoeken.

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Elektronische Bekendmaking worden besluiten uitsluitend nog digitaal bekend gemaakt op de website Officiële bekendmakingen van de Staatscourant. Indien het besluit genomen is wordt u echter nog wel schriftelijk geïnformeerd over relevante informatie ten aanzien van dit besluit, eventuele geschrapte cao-bepalingen, eventuele overwegingen bij de bedenkingen en indien van toepassing over de uitkomst van de dispensatieprocedure.

 

naar bovenSchematische weergave avv-procedure

In de praktijk ziet het verloop van de verschillende avv-procedures er als volgt uit. Indien sprake is van een POPT of een POIT (zie hierboven) worden de onderstaande termijnen opgeschort tot aan het moment dat het gebrek hersteld is.

1) avv-procedure van een reguliere arbeidsvoorwaarden-cao, zonder bedenkingen of dispensatieverzoeken:

KVO  

Start avv-procedure: 2 weken toets op hoofdlijnen

3 weken ter visielegging avv-verzoek en administratieve voorbereiding besluit

3 weken: toetsing cao-bepalingen, kwaliteitscontrole conceptbesluit, ondertekening en administratieve afhandeling besluit

2) avv-procedure van een cao inzake één of meerdere fondsen, zonder bedenkingen of dispensatieverzoeken:

KVO  

Start avv-procedure: 3 weken toetsing gehele cao en kwaliteitscontrole concept-besluit

3 weken ter visielegging avv-verzoek en administratieve voorbereiding besluit

2 weken: ondertekening en administratieve afhandeling besluit

3) avv-procedure van een reguliere arbeidsvoorwaarden-cao waartegen bedenkingen zijn ingebracht (8 wekentermijn niet van toepassing):

KVO  

Start avv-procedure: 2 weken toets op hoofdlijnen

3 weken ter visielegging avv-verzoek en administratieve voorbereiding besluit

behandeling bedenkingen inclusief commentaar avv-verzoekende partijen: termijn afhankelijk van de aard van de bedenkingen en reactiesnelheid belanghebbenden    

2 a 3 weken: toetsing cao-bepalingen, kwaliteitscontrole conceptbesluit, ondertekening en administratieve afhandeling besluit

4) avv-procedure van een reguliere arbeidsvoorwaarden-cao waarvoor dispensatie wordt verzocht (8 wekentermijn niet van toepassing)

KVO  

Start avv-procedure: 2 weken toets op hoofdlijnen

3 weken ter visielegging avv-verzoek en administratieve voorbereiding besluit

behandeling dispensatieverzoek conform onderstaand schema

2 a 3 weken: toetsing cao-bepalingen, kwaliteitscontrole conceptbesluit, ondertekening en administratieve afhandeling besluit

4a) dispensatieprocedure:

Binnenkomst dispensatieverzoek tijdens ter visielegging avv-verzoek

Zo nodig: 2 weken aanvulling verzoek conform de wettelijke vereisten

3 weken mogelijkheid indienen  zienswijzen avv-verzoekende partijen 

2 weken: mogelijkheid reactie op zienswijzen door dispensatie-verzoeker

Zo nodig: aanvullende informatieverzame-ling benodigd voor zorgvuldige besluitvorming

Voorbereiding en ondertekening dispensatie-beschikkingen (tegelijk met ondertekening avv-verzoek)

Bovengenoemde termijnen voor de dispensatieprocedure kunnen bij wijze van hoge uitzondering verlengd worden indien een beargumenteerd schriftelijk verzoek om uitstel wordt gehonoreerd. Gelet op het belang van snelle besluitvorming voor het avv-besluit zullen deze termijnen echter kort van aard zijn.

naar bovenVoorconsultatie en evaluatie

Indien er sprake is van complexe zaken vindt soms voor, tijdens of na voor de behandeling van een avv-dossier een voorconsultatie of gesprek over avv-zaken plaatst tussen de behandelende medewerkers en cao-partijen en/of secretariaten.

Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om op voorhand meer duidelijkheid te krijgen over de vraag of bepaalde cao-bepalingen of cao-constructies zich lenen voor avv, kunt u een verzoek voor een voorconsultatie doen aan een van de medewerkers van de directie UAW. We verzoeken u vriendelijk om hierbij zo gericht mogelijk uw vragen en gespreksonderwerpen op voorhand aan ons kenbaar te maken, het liefst aan de hand van (concept)cao-bepalingen. Het is niet de bedoeling dat u een van te voren een integrale cao ter toetsing aan ons voorlegt. Hiervoor is de officiële avv-procedure bedoeld.

Tijdens een voorconsultatie kunnen geen garanties gegeven worden over de avv-baarheid van cao-bepalingen, mede omdat tijdens de officiële avv-procedure beargumenteerde bedenkingen er toe kunnen leiden dat de bepaling niet algemeen verbindend wordt verklaard. Vaak kunnen wij echter wel in technische zin behulpzaam zijn bij het bieden van avv’bare oplossingen voor specifieke kwesties.

Ook vinden op initiatief van de directie UAW gesprekken plaats met cao-partijen en/of secretariaten. Indien daartoe aanleiding is, kunt u benaderd worden voor een evaluatiegesprek na afloop van een avv-procedure. Het oogmerk van een evaluatie is de kwaliteit van een volgend avv-verzoek te optimaliseren. Voor de toekomst kan dit leiden tot meer avv’de cao-bepalingen en een snellere avv-procedure.

Daarnaast kunt u benaderd worden voor een gesprek waarin feedback wordt gevraagd over de wijze opereren en communiceren van de directie UAW. Naar aanleiding van een van deze gesprekken is deze brochure tot stand gekomen.

naar bovenWist u dat ......

Door het scheiden van de verantwoordelijkheden tussen cao-partijen en het Ministerie van SZW kan de behandeling van het avv-verzoek versneld worden. Als het avv-verzoek voldoet aan de vormvereisten en er geen inhoudelijke problemen zijn die besluitvorming onmogelijk maken, dan kan binnen 8 weken een avv-besluit worden genomen.

Goed renvooi de procedure kan versnellen.

Goed renvooi kan uitmonden in meer algemeen verbindend verklaarde bepalingen.

U uw cao-aanmelding en avv-verzoek volledig digitaal bij ons kunt indienen.

Het Ministerie van SZW ook vooraf bereid is om te beoordelen of één of meer afzonderlijke cao-bepalingen voor avv in aanmerking komen.

Het Ministerie van SZW bij afronding van een avv-verzoek in voorkomend geval in een bijlage bij de laatste brief aangeeft welke bepalingen niet algemeen verbindend zijn verklaard, waarbij tevens is aangegeven op grond van welke paragraaf van het Toetsingskader de bepaling is geschrapt.

De representativiteitscijfers actueel moeten zijn en voorzien van een toelichting.

De afhandeling van het avv verzoek versneld kan worden door vlot commentaar te leveren bij bedenkingen.

De Sdu-uitgeverij eisen stelt aan de opmaak van de digitale versie van de cao.

Avv een cao-volgend instrument is, zodat een cao eerst moet worden aangemeld in de zin van artikel 4 van de Wet op de loonvorming en daarna pas het verzoek tot avv in behandeling kan worden genomen.

NB: Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst van bovengenoemde wet-en regelgeving en beleidsregels is te allen tijde doorslaggevend!