Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Praktische Handreiking Nevenarbeid

Beleidsregel:

Op grond van paragraaf 5.3.A van het Toetsingskader AVV worden CAO-bepalingen die een inbreuk maken op de vrijheid van arbeidskeuze niet algemeen verbindend verklaard.   Dit in verband met strijd met artikel 19 Grondwet. Absolute verboden op nevenarbeid komen niet voor algemeen verbindendverklaring in aanmerking. Restricties kunnen wel algemeen verbindend verklaard worden op voorwaarde dat deze zijn gemotiveerd.

De motivering van andersoortige verboden:

De praktische toepassing van deze beleidsregel leidt er toe dat uit de CAO-bepaling moet blijken op welke gronden de werkgever het recht van vrije arbeidskeuze kan belemmeren. Blijkt deze motivering uit de CAO-bepaling, dan komt deze voor AVV in aanmerking, mits de norm in rechte toetsbaar is. Ongemotiveerde, niet toetsbare AVV-bepalingen komen niet voor AVV in aanmerking.

Voorbeelden van bepalingen die niet voor AVV in aanmerking komen:

absoluut verbod.

Voorbeeld: “De werknemer mag geen arbeid verrichten voor andere werkgevers”.

(een verbod op nevenarbeid gedurende bepaalde perioden dient gemotiveerd te worden).

Voorbeeld: “Het is een werknemer met een volledig dienstverband verboden om tijdens zijn vakantie nevenarbeid te verrichten.”

verbod zonder motivering

Voorbeeld: “Indien de werknemer tegen beloning enigerlei arbeid voor derden gaat verrichten of als zelfstandige een nevenbedrijf gaat voeren, dient hij dit vooraf aan de werkgever te melden. Het is de werknemer verboden deze tweede werkkring te aanvaarden, indien de werkgever daartegen schriftelijk bezwaar maakt.

Voorbeelden van bepalingen die wel voor AVV in aanmerking komen:

concurrerende arbeid

Voorbeeld: “De werknemer die een volledige dienstbetrekking verricht mag zonder voorafgaande toestemming van de werkgever geen arbeid verrichten voor andere werkgevers indien het gaat om arbeid bij een concurrent van de werkgever.”

overschrijding van de Arbeidstijdenwet

Voorbeeld: “Nevenfuncties behoeven de goedkeuring van de werkgever. De goedkeuring van de werkgever kan slechts worden geweigerd als er sprake is van:

* Strijdigheid met de wettelijke voorschriften op het gebied van rust- en arbeidstijden.

* Aantoonbare strijdigheid met de belangen van de werkgever.

Bestaande nevenfuncties dienen door de werknemer schriftelijk aan de werkgever gemeld te worden. De werkgever dient schriftelijk te antwoorden of hij wel/niet akkoord gaat met de nevenfunctie van de werknemer.”

onverenigbaarheid van beide functies

Voorbeeld: “Het is de werknemer niet toegestaan een al dan niet gehonoreerde nevenfunctie te vervullen of al dan niet gehonoreerde nevenwerkzaamheden te verrichten welke redelijkerwijs geacht kunnen worden onverenigbaar te zijn met zijn functie dan wel met de belangen of het aanzien van de instelling.”

belemmering van goede arbeidsprestaties

Voorbeeld: “Het is de werknemer in fulltime dienstverband verboden zonder toestemming van zijn werkgever betaalde arbeid voor derden te verrichten als ook arbeid zonder beloning voor of bij derden, indien deze arbeid een dusdanig beslag legt op de tijd van de betrokken werknemer, dat de vervulling van zijn functie er onder lijdt.”

Voorbeeld: “De werknemer met een dienstverband is gehouden de werkgever schriftelijk in kennis te stellen van het voornemen in loondienst van een andere werkgever nevenarbeid te gaan verrichten dan wel uit te breiden. Indien deze werkzaamheden of de uitbreiding daarvan naar oordeel van de werkgever het verrichten van goede arbeidsprestaties belemmeren, heeft de werkgever het recht het verrichten van deze nevenarbeid te verbieden.”

schending van de gerechtvaardigde belangen van de werkgever

Voorbeeld: “De werknemer zal geen werkzaamheden verrichten die het vervullen van zijn functie of het belang van de werkgever aantoonbaar schaden of een vermenging van belangen betekenen die voorzienbaar schade voor de werkgever tot gevolg kan hebben. De werknemer is verplicht de werkgever desgevraagd te informeren over de omvang en inhoud van de werkzaamheden ter uitoefening van beroep of bedrijf die hij al dan niet in dienst van anderen verricht.”

(een verbod op nevenarbeid gedurende bepaalde perioden dient gemotiveerd te worden)

Voorbeeld: “Het is een werknemer met een volledig dienstverband verboden om tijdens zijn vakantie nevenarbeid te verrichten indien deze arbeid een dusdanig beslag legt op de tijd van de betrokken werknemer en de werknemer geen tijd heeft om tot rust te komen”.