Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Publicaties/nieuws 2010

Wijziging Besluit Aanmelding en wijziging Toetsingskader AVV per 1 oktober 2010

10 september 2010

Het Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindendverklaring en het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen zijn gewijzigd (Staatscourant 31 augustus 2010, 13486 onderscheidenlijk Staatscourant 1 september 2010, 13489). De wijzigingen treden met ingang van 1 oktober 2010 in werking.

De belangrijkste aanleiding voor de wijzigingen is de in 2009 in werking getreden Wet elektronische bekendmaking (WEB). Avv –besluiten worden sindsdien integraal (en niet meer als bijvoegsel) gepubliceerd in de digitale Staatscourant. Bovendien is met de komst van de digitale Staatscourant de procedure voor de aanlevering van avv-publicaties aan de Sdu gewijzigd en volledig gedigitaliseerd. Dit noopte tot wijziging van de voorschriften voor de aanlevering van stukken in avv-procedures. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal andere wijzigingen door te voeren die voornamelijk van technische en redactionele aard zijn. Deze zijn in belangrijke mate gericht op een versnelling van de avv-procedure.

Onderstaand treft u de hierop betrekking hebbende documenten aan: