Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Archief – 2004

Publicaties/nieuws 2004

Dispensatiebesluiten gelijkgesteld met bestuursrechtelijke beschikkingen

Op 27 oktober 2004 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep van SZW tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 15 december 2003. In het hoger beroep stond de vraag centraal of een besluit tot het al dan niet verlenen van dispensatie van een besluit tot AVV een beschikking is, waartegen conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar en beroep open staat.

Toetsingskader AVV gewijzigd

In verband met de uitkomst van het overleg tussen het kabinet en de Stichting van de Arbeid d.d. 5 november 2004 is het Toetsingskader AVV gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat de bepalingen m.b.t. het niet algemeen verbindend verklaren van contractloonstijgingen met terugwerkende tot en met 1 november 2004 zijn ingetrokken. Dit betekent dat AVV-verzoeken die op of na 1 november 2004 zijn ingediend zullen worden beoordeeld op grond van het Toetsingskader AVV zoals dat na de huidige wijziging is komen te luiden. Het besluit waarin het Toetsingskader AVV is gewijzigd is op 28 december 2004 in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2004, nr. 251). De overige wijzigingen in het Toetsingskader AVV, die per 10 september 2004 in werking zijn getreden, blijven onverminderd van kracht. Zie verder:

CAO's online aanmelden

Vanaf 1 september 2004 is het mogelijk CAO’s online en interactief aan te melden en tevens het eigen CAO-dossier online in te zien. De KVO wordt dan ook elektronisch verstuurd. De inlognaam en het wachtwoord dat u nodig heeft voor online aanmelding, kan online worden aangevraagd. Zie ook op de homepagina van deze website bij "Cao-online".

Om elektronische aanmelding juridisch mogelijk te maken, is met ingang van 2 september 2004 een wijziging van het Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring (in de tekst verder aangeduid als Besluit) in werking getreden (Stcrt. 2004 nr.166). Hierbij is tevens een algemene wijziging doorgevoerd in verband met het verminderen van de administratieve lasten.

De mailing met informatie over de wijziging van het Besluit vindt u hier:

Toetsingskader AVV gewijzigd

Het Toetsingskader AVV is gewijzigd. Dit besluit is op 13 augustus 2004 in de Staatscourant gepubliceerd. De belangrijkste wijziging betreft de invoering van een tijdelijk selectief AVV-beleid, dat zal gelden vanaf 1 november 2004 tot en met 31 december 2005. CAO-bepalingen die een stijging van het contractloon inhouden zullen in deze periode niet langer algemeen verbindend verklaard worden, tenzij de som van alle mutaties in het contractloon kleiner is dan, of gelijk is aan nul.