Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Publicaties/nieuws 2012Bedenkingenrapportage 2012


 

Opening online loket verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en de verplichtgestelde beroepspensioenregelingen 

Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk om uw aanvragen tot verplichtstelling of aanvragen tot wijziging of (gedeeltelijke) intrekking van de verplichtstelling online in te dienen. Dit online loket is te bereiken via https://pensioenonline.szw.nl.  Om elektronische aanvragen juridisch mogelijk te maken is de Regeling betreffende het aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Regeling  verplichtstelling beroepspensioenregeling aangepast (Staatscourant 14 december, 25826)

Daarnaast zijn het Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Regeling verplichtstelling beroepspensioenregeling gewijzigd (Staatscourant  17 december, 25924, onderscheidenlijk Staatscourant 14 december, 25826). Ook deze, voornamelijk van technische en redactionele aard zijnde, wijzigingen zijn per 1 januari 2013 in werking getreden.

De besturen van de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en de verplichtgestelde beroepspensioenregelingen zijn inmiddels per brief geattendeerd op de voor hen relevante wijzigingen. De betreffende brieven (inclusief de bijlagen die al niet elders op deze website zijn geplaatst) treft u hieronder aan.

Jaarrapportage cao afspraken 2011

Hierin komen 7 onderwerpen jaarlijks aan de orde: contractloonmutatie, de onderkant van het loongebouw, duurzame inzetbaarheid, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur in cao's, loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering. Rapportage.


Jaarverslag fondsen 2011

Brief aan de algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen van 26 april 2012 inzake aanlevering jaarverslag 2011


Voorgenomen wijziging Toetsingskader avv

Op 18 april 2012 heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorgenomen wijziging van het Toetsingskader AVV voorgelegd aan de Stichting van de Arbeid. Ook is deze voorgenomen wijziging breder bekendgemaakt middels een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De wijziging heeft betrekking op de regels voor dispensatieverlening door cao-partijen.

Betrokken partijen die hun reactie op de voorgenomen wijziging willen geven worden verzocht uiterlijk 15 juni 2012 te reageren. Na deze datum worden alle gemotiveerde reacties van belanghebbende partijen meegewogen bij de vaststelling van de wijziging. Reacties kunnen worden verzonden aan: Ministerie van SZW, Directie AV / afdeling SDA, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag.

De betreffende brief aan de Stichting van de Arbeid en aan de Tweede Kamer treft u hieronder aan. De brief aan de Tweede Kamer is opgenomen ter informatie.

Brief aan de Tweede Kamer inzake het draagvlak van cao-afspraken en Brief aan de Stichting van de Arbeid over de voorgenomen wijzing van het Toetsingskader AVV


Wijziging Toetsingskader en Regeling Wet BPF 2000 per 1 januari 2012

Het Toetsingskader Wet Bpf 2000 en de Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet Bpf 2000 zijn gewijzigd (Staatscourant 15 december 2011, nr. 22535, onderscheidenlijk Staatscourant 14 december 2011, nr. 22520). De wijzigingen treden met ingang van 1 januari 2012 in werking.

Alle verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen zijn inmiddels per brief geattendeerd op deze wijziging. In deze brief is de wijziging nader toegelicht. De betreffende brief (met bijlagen) treft u hieronder aan.

Brief aan alle verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen
Toetsingskader Wet Bpf 2000
Toetsingskader Wet Bpf 2000 (wijzigingen)
Regeling betreffende aanvragen Wet Bpf 2000
Regeling betreffende aanvragen Wet Bpf 2000 (wijzigingen)
Formulier representativiteitsgegevens
Checklist vereisten verplichtstelling Wet Bpf 2000
Checklist vormvereisten representativiteitsgegevens Wet Bpf 2000
Checklist vereisten individuele ontheffing Wet Bpf 2000