Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Publicaties/nieuws 2015

Wijziging Besluit aanmelding en Toetsingskader AVV per 1 juli 2015

Het Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het verzoeken om algemeen verbindend verklaring en het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen  zijn gewijzigd. (Staatscourant  30 juni 2015, nr. 17658, Staatscourant 30 juni 2015, nr. 17657). De wijzigingen treden met ingang van 1 juli 2015 in werking.
De wijzigingen vloeien voort uit de mogelijkheid die de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV) vanaf 1 juli 2015 biedt om het avv-besluit tijdelijk en éénmalig te verlengen met een periode van maximaal één jaar, indien sprake is van een ongewijzigd en stilzwijgend verlengde cao in de zin van artikel 19 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO).

Voorts is in met ingang van 1 juli 2015 als nieuw vereiste in het Besluit aanmelding opgenomen dat indien de statuten van een vereniging van werkgevers of van een vereniging van werknemers wijzigen, bij gelegenheid van de eerst daarop volgende aanmelding van het afsluiten van een cao waarbij die vereniging partij is, een afschrift van de gewijzigde statuten van die vereniging moet worden gevoegd.
Cao-partijen en indieners van cao’s en avv-verzoeken zullen per brief worden geïnformeerd over de wijzigingen.

Met ingang van 1 juli 2015 is het mogelijk om een verzoek tot verlenging van een avv-besluit in te dienen via het e-mailadres: aanmeldenonline@minszw.nl

• De regeling tot wijziging van het Besluit aanmelding en de toelichting daarop. 
• De bekendmaking van de wijziging van het Toetsingskader AVV inclusief de integrale tekst van het Toetsingskader AVV zoals deze met ingang van 1 juli 2015 luidt. 
• checklist aanmelding  
• checklist avv
• 
checklist verlenging avv 

Praktische handreiking dispensatiebepalingen

Per 1 april 2014 gelden nieuwe vereisten voor avv van dispensatiebepalingen in cao’s.  Deze  bepalingen lenen zich alleen voor avv indien sprake is van transparantie. In deze handreiking   wordt aan de hand van voorbeelden toegelicht op welke wijze aan deze vereisten kan worden voldaan. 

Jaarverslag fondsen 2014

Brief aan de algemeen verbindend verklaarde fondsen van 23 april 2015, inzake aanlevering jaarverslag 2014. 

Bedenkingenrapportage 2014

De bedenkingenrapportage over het kalenderjaar 2014 is gepubliceerd.

Praktische handreiking naleving cao-bepalingen

Deze praktische handreiking voor cao-partijen gaat over de mogelijkheden voor het opnemen van nalevings- en handhavingsbepalingen in cao's en de avv-baarheid daarvan. Doel is cao-partijen te ondersteunen bij het zo vormgeven van de cao dat deze de handhaving daarvan meer ondersteunt.