Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Archief – 2017

Publicaties/nieuws 2017

Kwaliteit representativiteitsgegevens bij AVV-verzoeken

In de jaren 2013-2016 heeft de Minister van SZW voor de tweede maal onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de representativiteitsgegevens bij AVV-verzoeken.

- Panteia onderzoek Kwaliteit representativiteitsgegevens AVV stand van zaken 2013-2016 
- aanbiedingsbrief mailing Panteia onderzoek d.d. 19 december 2017 

Wijziging Toetsingskader Wet Bpf 2000 en wijziging Toetsingskader Wvb per 1 september 2017

Het Toetsingskader Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en het Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling zijn gewijzigd (Staatscourant 31 augustus 2017,  49113, respectievelijk 31 augustus 2017, nr. 49131). Deze wijzigingen  treden met ingang van 1 september 2017 in werking.

Met deze wijziging zijn de regels ten aanzien van fixatie van wet- en regelgeving gewijzigd. Wanneer voor de maximumleeftijd voor beëindiging van de deelname in het pensioenfonds of pensioenregeling verwezen wordt naar artikel 18a van de Wet op de Loonbelasting 1964 of artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet is het opnemen van een fixatie niet langer vereist. Dit maakt aanpassingen van de maximumleeftijd in de werkingssfeer van de verplichtstelling enkel als gevolg van een verhoging van de AOW- leeftijd of de fiscale pensioenrichtleeftijd overbodig.

De besturen van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en verplicht gestelde beroepspensioenregelingen zullen per brief worden geïnformeerd over deze wijziging.

Onderstaand treft u de hierop betrekking hebbende documenten aan:

Jaarverslag fondsen boekjaar 2016

Informatie jaarverslagronde boekjaar 2016  

Brief mailing jaarverslagronde boekjaar 2016 

Bedenkingenrapportage

Bedenkingenrapportage 2016