Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

AVV-verzoeken

Cao-partijen, die een bedrijfstakcao hebben afgesloten kunnen een verzoek indienen om bepalingen van hun cao algemeen verbindend te laten verklaren.

Door algemeen verbindend verklaring (avv) van cao-bepalingen, gaan deze in beginsel gelden voor alle werkgevers en werknemers, die vallen onder de werkingssfeer van de betreffende cao.

Deze website informeert u over de volgende onderwerpen, die u in het linker menu kunt vinden.

  • Actuele ter visie leggingingen: Ter visie gelegde stukken, Formulier Dispensatieverzoek
  • Checklisten:  De vereisten waaraan een avv-verzoek procedureel moet voldoen. De criteria waaraan een avv-verzoek inhoudelijk wordt getoetst. Zie ook Praktische handreikingen en Wettelijk kader.
  • Inzage jaarstukken fondsen: jaarverslagen van avv'de fondsen.
  • Overzichten cao/avv: aangemelde cao's en avv-besluiten.
  • Praktische handreikingen: "Brochure cao en avv" met uitgebreide informatie over voorconsultatie, vereisten en proces. Handreikingen over diverse avv-onderwerpen.
  • Wettelijk kader: Wet AVV, Besluit aanmelding en Toetsingskader AVV.