Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ter visie gelegde stukken in het kader van de Wet AVV

Onderstaand vindt u een overzicht van alle in de Staatscourant gepubliceerde verzoeken om algemeen verbindend verklaring van cao-bepalingen die momenteel ter visie liggen alsmede de op een bepaald verzoek betrekking hebbende stukken. Deze digitale informatie bieden wij u aan als vorm van service.

Hoewel wij hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht, kan er onverhoopt sprake zijn van onvolledigheid of van een misdruk. Ook kan het voorkomen dat de website, bijvoorbeeld vanwege onderhoud, tijdelijk uit de lucht is. Voor dergelijke situaties wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

In dit verband wijs ik u erop dat de officiële publicaties van tervisieleggingen van verzoeken tot algemeen verbindend verklaring in de Staatscourant plaatsvinden. Deze zijn te downloaden van de website Officiële bekendmakingen https://zoek.officielebekendmakingen.nl van de Staatcourant.

Ten aanzien van de op een verzoek betrekking hebbende stukken is bovendien van belang dat deze stukken niet uitsluitend op deze website zijn in te zien, maar tijdens kantooruren eveneens ter inzage liggen bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving en desgewenst telefonisch op te vragen zijn.

Verzoeken om Algemeen verbindend verklaring van cao-bepalingen

De op een bepaald verzoek betrekking hebbende stukken kunt u inzien door op de naam van de cao te klikken. Ook is het mogelijk om de stukken telefonisch op te vragen via telefoonnummer 070-3335298.

Eventuele bedenkingen dienen schriftelijk, op of voor de in de Staatscourant genoemde einddatum ter visie legging, te worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag, faxnummer 070-3334090.

Dit geldt ook voor eventuele dispensatieverzoeken, die moeten worden gedaan aan de hand van het formulier dispensatie van avv, dat volledig moet zijn ingevuld.

 

CAO NAAM INGANGSDATUM TVL EINDDATUM TVL PUBLICATIE NR.
Banden- en Wielenbranche  22-03-18 12-04-18 16985
Bloembollen, Groothandel in, ttw  23-03-18 13-04-18 17095
Handel in Bouwmaterialen  02-03-18 23-03-18 12694
Handel in Bouwmaterialen Fonds Collectieve Belangen  07-03-18 28-03-18 13676
Kaaspakhuisbedrijf, Partikuliere  15-03-18 05-04-18 15449
Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening-niet (semi)publiek domein sector 4-No.01  15-03-18 05-04-18 15427
Private Aanvulling WW en WGA-sector (semi)Publieke Dienstverlening, sector 5-No.2  16-03-18 06-04-18 15827
Productiegerichte dierhouderij    19-03-18 09-04-18 16049
Railinfrastructuur   23-3-18 13-4-18 17259
Tankstations en Wasbedrijven  02-03-18 23-03-18 12713

Aan de Informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.