Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Cao-onderzoek archief

Arbeid en (Mantel)Zorg

Hierin worden de verlofvormen die in de Wet arbeid en zorg zijn geregeld en daarnaast de niet wettelijke verlofvormen onderzocht. Omdat de wet ruimte biedt om er van af te wijken, komen in de rapportage zowel bovenwettelijke cao-afspraken als afwijkende cao-afspraken aan bod. In 2007 is het onderzoek aangevuld naar cao-afspraken over onder meer flexibele werktijden en thuiswerken.

Arbeidsduur in cao’s, onderscheid naar...

In de rapportage wordt verslag gedaan naar onderscheid in arbeidsvoorwaarden op grond van verschil in arbeidsduur. Er worden drie vormen van onderscheid belicht: gehele uitsluiting van de cao, gedeeltelijke uitsluiting van cao-bepalingen en verschil in toepassing van cao-bepalingen.

Arbeidstijdenwet

In de rapportage wordt verslag gedaan over in hoeverre en op welke wijze in cao’s afspraken worden gemaakt m.b.t. de arbeidstijden van werknemers.

Arbeidsvoorwaarden Sociale Werkvoorziening en het Reguliere Bedrijfsleven

In het onderzoek worden enkele arbeidsvoorwaarden van de Sociale Werkvoorziening vergeleken met die van enkele bedrijfstakken uit het reguliere bedrijfsleven met overeenkomstige werkzaamheden.

Arboconvenanten

Het rapport Arboconvenanten bevat het verslag van een onderzoek naar borging in ontwikkeling van onderwerpen uit de arboconvenanten in cao’s.

Buitenlandse werknemers en gecertificeerde uitzendbureaus

Dit onderzoek bekijkt in hoeverre cao-partijen in hun cao’s afspraken maken over buitenlandse werknemers. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om afspraken over huisvesting, taal of WAGA gerelateerde bepalingen. Ook is onderzocht of in cao’s afspraken staan over gecertificeerde uitzendbureaus, bijvoorbeeld NEN 4400 gecertificeerde bureaus. Ten slotte is bekeken in hoeverre in cao’s afspraken staan over het naleven of handhaven van de cao.

Cao-afspraken (zie voor voorgaande jaren de voor- en najaarsrapportage)

In deze rapportage komen diverse onderwerpen aan de orde: contractloonmutatie, de onderkant van het loongebouw, duurzame inzetbaarheid, afstand tot de arbeidsmarkt en loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kunnen diverse onderwerpen incidenteel aan de orde komen.

Collectief overeengekomen ontslagregelingen

Dit rapport doet verslag van het onderzoek naar regelingen betreffende (collectief) ontslag in sociale plannen en cao's. Het rapport brengt afspraken tussen sociale partners in sociale plannen en cao's over ontslagredenen, ontslagcriteria, ontslagprocedures en flankerend beleid in geval van ontslag, in kaart.

Contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd (zie voor latere jaren Arbeidsduur in cao's)

Een onderzoek naar het vóórkomen van onderscheid in arbeidsvoorwaarden tussen werknemers met een tijdelijk en een vast contract. Er worden drie vormen van onderscheid belicht: gehele uitsluiting van de cao, gedeeltelijke uitsluiting van cao-bepalingen en verschil in toepassing van cao-bepalingen.

Diversiteit in cao's

Dit rapport doet verslag van het onderzoek naar cao-afspraken tussen sociale partners welke van invloed kunnen zijn op de diversiteit binnen ondernemingen.

Flexibiliteit en zekerheid

Het betreft hier een onderzoek naar de mate waarin in cao’s wordt afgeweken van bepalingen in de Flexwet. Het gaat hierbij onder meer om afwijking van de zogenaamde 3x3x3 regel: een tijdelijk contract wordt omgezet in een vast contract als binnen een periode van 3 jaar sprake is van meer dan 3 tijdelijke contracten, die elkaar binnen een periode van 3 maanden na afloop van het vorige contract opvolgen.

Ideële fondsen; baten, lasten en reserves

Een onderzoek naar algemeen verbindend verklaarde (avv'de) ideële fondsen. Van deze fondsen zij de baten, lasten en reserves onderzocht.

Kinderopvang

In het onderzoek is nagegaan of cao's afspraken bevatten. Een aantal aspecten van kinderopvang zoals de financiering, de leeftijd van de kinderen en de soort opvang.

Klachtrecht individueel

Een onderzoek naar de aard en het voorkomen van klachtregelingen in cao's.

Klokkenluiderprocedures

Een onderzoek naar procedures voor werknemers in cao's over het signaleren van een vermoeden van een misstand in bedrijven.

Levensloopbestendige afspraken

Een overzicht van afspraken samengesteld op basis van verschillende cao-onderzoeken namelijk Arbeid en zorg, employability en ouderenbeleid.

Minderheden

Een onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid over minderheden op cao-niveau.

Monitor Mobiliteit

In de monitor wordt verslag gedaan van het cao-onderzoek naar mobiliteit. In het bijzonder gaat het over cao-afspraken over flexibele werktijden, thuiswerken, reiskostenvergoedingen en mobiliteitsbudgetten.

Najaarsrapportage cao-afspraken (zie voor latere jaren Cao-afspraken)

Hierin komen 4 onderwerpen jaarlijks aan de orde: de contractloonontwikkeling, flexibele beloning, (re)integratie (behalve in 2004), employability. Daarnaast komen diverse onderwerpen incidenteel aan de orde.

Onderscheid naar leeftijd in cao's

Een onderzoek naar aanleiding van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid. Iedere vorm van leeftijdsdiscriminatie op grond van arbeid, beroep of beroepsonderwijs is verboden. Onderscheid naar leeftijd is alleen dan toegestaan indien sprake is van een legitiem doel en de gehanteerde middelen voor eht bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. Onderzocht is ten aanzien van welke arbeidsvoorwaarden in cao's onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt.

Ouderenbeleid

Een onderzoek naar cao-afspraken met betrekking tot oudere werknemers. Het gaat hierbij om afspraken over onder meer arbeidstijden, verlof en vervroegde uittreding.

Perspectief op langer doorwerken

Een onderzoek naar cao-afspraken die perspectief bieden op langer doorwerken van oudere werknemers. Gekeken is onder meer naar afspraken over arbeidstijden, verlof en pensionering.

Preventie en Ziekteverzuim

Een onderzoek naar cao-afspraken over preventie en ziekteverzuim. Onderzocht is onder meer of cao's afspraken bevatten over arbeidsomstandigheden (zoals fysieke belasting, werkdruk), over de RI&E en ziekteverzuimbegeleiding.

Voorjaarsrapportage cao-afspraken (zie voor latere jaren Cao-afspraken)

Hierin komen 4 onderwerpen jaarlijks aan de orde: contractloonontwikkeling, (re)integratie (behalve in 2005), employability en werkgelegenheid. Daarnaast komen diverse onderwerpen incidenteel aan de orde. Rapportages

Werknemersvertegenwoordiging in de onderneming

Een cao-onderzoek naar afspraken met betrekking tot medezeggenschap en vakbondswerk in de onderneming. Rapportage

Werving en selectie

Een onderzoek naar de doorwerking van de Stichtingsaanbevelingen met betrekking tot werving en selectie op cao-niveau. Rapportage

Wet aanpassing arbeidsduur

Een onderzoek naar in cao's vastgelegde afspraken om de arbeidsduur te verminderen of te vermeerderen. Rapportage