Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Cao online

Vernieuwing digitaal loket UAW

Sinds december 2018 werkt UAW met vernieuwde webformulieren. Tegelijk wordt ook gewerkt aan vernieuwing van de huidige website. Dit proces gaat echter stapsgewijs. Dit betekent dat op de ‘oude’ website zowel oude als nieuwe elementen zijn opgenomen, waardoor de website op onderdelen nog niet helemaal gestructureerd is. Dit ongemak is echter tijdelijk. Hieronder geven wij weer waar wij op dit moment staan in het vervangingsproces.

Cao/ avv

Vanaf heden werken wij met nieuwe formulieren voor :

  • - Het aanmelden van een cao en tussentijdse wijziging cao
  • - Het indienen van een avv-verzoek en tussentijdse wijziging avv
  •  - Indienen van bedenkingen en dispensatieverzoeken op avv-verzoeken die ter visie liggen.

Overzichten

Belangrijke verandering betreft ook de wijze waarop aangemelde cao’s, lopende avv verzoeken, genomen besluiten en ter visie liggende avv’s worden getoond. Naast de al bekende lijsten van cao’s en avv’s vindt u ook nieuwe overzichten, die betrekking hebben op recent aangemelde cao’s en avv verzoeken.  Bij de overzichten vindt u informatie hoe u de nieuwe overzichten kan gebruiken naast de oude. De verwachting is dat wij begin april alleen nog lijsten tonen in de nieuwe stijl.

In het voorjaar van 2019 wordt de gehele website vervangen, waarbij ook de 'look & feel' van het loket wordt verfrist.

E-HERKENNING 

UAW gaat binnenkort over op e-herkenning, niveau 3. Met ingang van 1 juli 2019 start een overgangsfase waarin e-herkenning nog niet verplicht is, maar wel het gebruik van een algemene mailbox die UAW kan verifieren. Later dit jaar zal e-herkenning verplicht gesteld worden. Wij verzoeken alle organisaties die gebruik maken van het UAW loket zich daar op voor te bereiden. Meer informatie over gebruik van e-herkenning is te vinden op eherkenning.nl.

Cao/avv digitaal aanmelden

Toegang aanvragen cao online

Voor online aanmelding van een cao dan wel het aanmelden van een avv-verzoek heeft u inloggegevens nodig, die gegevens kunnen online worden aangevraagd. Wij willen u erop attenderen dat het alleen mogelijk is toegang te krijgen tot het systeem indien u een cao wilt aanmelden of partij bent bij een cao. Inloggegevens worden uitsluitend verstrekt aan cao-partijen en cao-secretariaten.
Voor het aanmelden van een avv-verzoek gebruikt u dezelfde inloggegevens die u gebruikt voor de digitale aanmelding van uw cao.  
Klik hiervoor op volgende link: https://aanmelding.cao.szw.nl/. Er zijn boven in het scherm 3 mogelijkheden: wachtwoord wijzigen, wachtwoord vergeten en wachtwoord aanvragen.
Bij vragen met betrekking tot inloggegevens kunt u bij de Helpdesk Functioneel Beheer terecht, telefoonnummer: 06-50511715 of e-mailadres: PostbusFunctioneelBeheerUAW@minszw.nl.

Toegang tot uw zaakdossier in het digitale loket m.b.t. cao-aanmeldingen en avv-verzoeken (vanaf 10 december).

U krijgt als indiener toegang tot het dossier dat hoort bij de voor u lopende zaken. Tijdens de behandeling wordt u geïnformeerd over de status en kunt u zelf ook de status raadplegen.

Cao-aanmelding

Formulieren aanmelden cao,  tussentijdse wijziging cao, aanmelden avv-verzoek en tussentijdse wijziging avv-verzoek zijn reeds vernieuwd.

Klik voor cao-aanmelding op de volgende link: https://aanmelding.cao.szw.nl/.
Zorg voordat u begint met de digitale aanmelding dat u de volgende zaken bij de hand hebt:

  • De checklist cao-aanmelding.
  • De inlognaam en het wachtwoord van het online loket.
  • De KvK-nummers van uw organisatie en van de betrokken partijen.
  • Indien de statuten van een werkgevers/werknemersvereniging na aanmelding van een vorige cao zijn gewijzigd, geeft u dit aan in het digitale formulier.
  • Het aantal werknemers dat onder de werkingssfeer van de cao valt.
  • Bij bedrijfstakcao's en ondernemingscao's met meer dan 2000 werknemers: een toelichting op de cao-wijzigingen en de loonkosten. Dit mag ook in Word of PDF.
  • Een complete tekst van de cao in Word of  PDF en een nota van wijzigingen of gemarkeerde tekst in Word of PDF (dit geldt alleen voor bedrijfstakken en ondernemingen met meer dan 2000 werknemers).

Aanmelden avv-verzoek

De formulieren aanmelden avv-verzoek en tussentijdse wijziging avv-verzoek zijn vernieuwd. Hierdoor is een separate aanbiedingsbrief met het avv-verzoek niet meer nodig.

Klik voor het aanmelden van een avv-verzoek op de volgende link: https://aanmelding.cao.szw.nl/.
Zorg voordat u begint met de digitale aanmelding van het avv verzoek dat u de checklist avv bij de hand hebt.

Verlenging avv

Een verzoek tot verlenging van een avv-besluit kunt u indienen via de volgende link: https://aanmelding.cao.szw.nl/.
Zie de checklist procedurele vereisten t.b.v. verzoek tot verlenging besluit tot algemeen verbindend verklaring van cao-bepalingen ex artikel 4a Wet AVV.

Helpdesks

- Heeft u technische vragen over het aanmelden van een cao, een avv-verzoek of inloggegevens? Dan kunt u contact opnemen met:
Helpdesk Functioneel Beheer 06-50511715.
e-mailadres: PostbusFunctioneelBeheerUAW@minszw.nl

- Heeft u inhoudelijke vragen over het aanmelden van een cao of  een avv-verzoek? Dan kunt u contact opnemen met:
Helpdesk CAV 070-3335298.
e-mailadres: aanmeldenonline@minszw.nl

Caobank

Deze is uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerden: https://caobank.szw.nl/. Zij worden geïnformeerd over de vernieuwing van de caobank.