Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Publicaties/nieuws 2018/2019

Cao aanmelding

Algemeen verbindendverklaring (AVV)

Cao-onderzoek

Pensioenen

Jaarverslag fondsen boekjaar 2017

Brief mailing jaarverslagronde boekjaar 2017

Bedenkingenrapportage

Wijziging Toetsingskader Wvb per 11 april 2018

Het Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling is gewijzigd (Staatscourant 10 april 2018, 19650). De wijzigingen zijn per 11 april aanstaande in werking getreden.

Met deze wijziging is de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen tegen de representativiteit bij een wijziging van een beroepspensioenregeling in de zin van artikel 10 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling komen te vervallen. Verder is in lijn met de toepassingspraktijk geëxpliciteerd dat niet wordt overgegaan tot intrekking van de verplichtstelling voor de beroepsgenoten in loondienst alleen vanwege het feit dat niet voldaan wordt aan het verhoudingsvereiste dat minimaal 55% van de beroepsgenoten zelfstandige zou moeten zijn. Laatstgenoemde wijziging heeft ook tot een aanpassing van het formulier representativiteitsgegevens geleid.

De beroepspensioenverenigingen van verplicht gestelde beroepspensioenregelingen zullen per brief worden geïnformeerd over de wijzigingen.

Onderstaand treft u de hierop betrekking hebbende documenten aan: